Liceum – informacje ogólne

W liceum, poza naszą stałą ofertą, proponujemy możliwość nauki w klasach o następujących profilach:

 

a. Specjalizacja prawnicza:

Jest przeznaczona dla tych uczniów, którzy w przyszłości myślą o studiach prawniczych. W programie nauczania obok „tradycyjnych” przedmiotów (historia – 4 godziny tygodniowo, WOS – 3 godziny tygodniowo), uczniowie realizują następujące tematy: logika, retoryka, analiza dokumentów historyczno-normatywnych, tworzenie dokumentów urzędowych, sztuka negocjacji, historia filozofii i filozofia państwa. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto raz w roku organizowane są spotkania z prawnikami oraz studentami prawa.

b. Specjalizacja lingwistyczna:

Jest przeznaczona dla tych uczniów, którzy mają zdolności językowe oraz tych, którzy wiążą swoją przyszłość w pracy w firmach międzynarodowych oraz w zawodach, w których niezbędna jest znajomość wielu języków. Uczniowie oprócz języka angielskiego (6 godzin tygodniowo) wybierają dwa języki dodatkowe z następujących języków obcych: niemiecki, francuski, hiszpański, które będą realizować w wymiarze: 4 godzin tygodniowo. W ramach specjalizacji organizowane są wymiany międzynarodowe, wyjazdy i wykłady mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą i sztuką europejską i światową oraz udoskonalenie sprawności językowej.

c. Specjalizacja medyczna:

Przeznaczona jest dla uczniów, których w przyszłości chcą studiować medycynę, psychologię, biologię, chemię oraz inne kierunki z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie obok przedmiotów w zakresie rozszerzonym: biologia – 4 godziny tygodniowo / chemia – 4 godziny tygodniowo / fizyka – 4 godziny tygodniowo (uczeń może wybrać jeden, dwa, bądź wszystkie te przedmioty), będą realizować zajęcia „w terenie”: na uczelniach wyższych, w wybranych instytucjach związanych z wybraną specjalizacją.

d. Indywidualna specjalizacja:

Uczeń sam kształtuje sobie profil rozwoju przed dobór odpowiednich do swoich zainteresowań przedmiotów rozszerzonych. Uczeń wybiera od 2 do 4 dowolnych rozszerzeń spośród następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, historia sztuki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, filozofia. Z zastrzeżeniem jednak, że musi wybrać jeden przedmiot z: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka.